ศึกษาการทนต่อความแห้งแล้งของมอสข้าวตอกฤาษี มอสขนนก และมอสดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญเกล้า มาตมุงคุณ, พิมพกานต์ แก้วสายฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์