การเพิ่มประสิทธิภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยแผ่นดูดซับจากหญ้าเนเปียร์และซิลิกาจากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา ชะนะทุม, ศุภกิตติ์ เฉิดฉาย, ชานน พัฒนเพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์, สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยแผ่นดูดซับจากหญ้าเนเปียร์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถดูดซับฟอสเฟต โซเดียมออกซาเลตและโลหะหนักได้อย่างตะกั่ว และเพื่อประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในพื้นที่ชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางในการบำบัดน้ำเสีย โดยศึกษาส่วนต่าง ๆ ของหญ้าเนเปียร์ว่าส่วนไหนที่มีสมบัติในการบำบัดน้ำเสียได้ดีที่สุดและแกลบจากข้าวซึ่งมีองค์ประกอบของซิลิกา(SiO2)มาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการทำแผ่นดูดซับจากหญ้าเนเปียร์และซิลิกาจากแกลบให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาได้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เตรียมสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของหญ้าเนเปียร์ 2.เตรียมซิลิกาจากแกลบ 3.ทำแผ่นดูดซับจากหญ้าเนเปียร์และซิลิกาจากแกลบ โดยการนำมาขึ้นรูป โดยมีส่วนต่างๆของหญ้าเนเปียร์,ซิลิกาจากแกลบและตัวประสารคือปูนขาวและซิลิคอน 4.นำไปทดสอบกับกังหันน้ำชัยพัฒนาขนาดจำลองโดยนำแผ่นดูดซับไปติดไว้ที่ตัวดักวิดน้ำ โดยหาค่าปริมาณดูดซับของฟอสเฟตโซเดียมออกซาเลต และตะกั่วในน้ำ 5.ทดสอบอัตราการหมุนของกังหันน้ำชัยพัฒนาว่าอัตราเร็วในการหมุนแต่ละครั้งนั้นมีผลต่อการดูดซับของสารหรือไม่โดยวัดจากอัตราเร็วและเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้งแล้ววัดดูค่าการดูดซับ 6.ทดสอบว่าพื้นที่ผิวของตัวดูดซับมีผลต่อการดูดซับหรือไม่ ตัวอย่างพื้นที่ผิว เช่น ขรุขระ หรือ ผิวเรียบเป็นต้น