การเปลี่ยนเเปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูรินทร์ เนตรพุกกณะ, ณัฐพล ชัยภักดี, สุภาพร ทะสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานมีเพิ่มขึ้น แต่แหล่งพลังงานต่างๆ มีแนวโน้มที่จะลดลงหรืออาจจะหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น จึงทำให้เกิดงานวิจัยเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำพลังงานทดแทน และพลังงานเหลือใช้ มาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์โดยตรงและโดยการนำเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเป็นการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานโดยตรงแบบหนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า และยังใช้เป็นเครื่องทำความเย็นได้อีกด้วย ถ้าเราสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากสำหรับประเทศไทย ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นข้อจำกัดของประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าไม่ได้อยู่ที่แผ่นโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการดูดซับความร้อนทั้งด้านที่ป้อนความร้อนและระบายความร้อนด้วย