การศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตน้ำผึ้งด้วยการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงโดยใช้วิธีทางกายภาพและวิธีกระตุ้นเชิงเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักขณา มุติมรรคา, นิชาภา คำทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตน้ำผึ้งด้วยการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงโดยใช้วิธีทางกายภาพและวิธีกระตุ้นเชิงเคมี มีจุดประสงค์เพื่อหาประเภทน้ำตาลที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผึ้งได้ดี เพิ่มอัตราการผลิตน้ำผึ้งและย่นระยะเวลาในการผลิตน้ำผึ้ง การทดลองนี้แบ่งกระบวนการทดลองทำโครงงานได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง การทดลองผลของจำนวนคอนเลี้ยงผึ้งต่ออัตราการผลิตน้ำผึ้ง และการทดลองผลของการตอบสนองต่อกลิ่นน้ำตาลทรายแดงแบบเม็ดและแบบที่ทำเป็นน้ำเชื่อมในคอนเลี้ยงผึ้งต่ออัตราการการเจริญเติบโตของผึ้ง จากการทดลองสองขั้นตอนแรกผลปรากฏว่าจำนวนคอนผึ้งมีผลต่ออัตราการผลิตน้ำผึ้ง โดยถ้ามีจำนวนคอนน้อยส่งผลให้ได้อัตราการผลิตน้ำผึ้งที่ต่ำ และถ้ามีจำนวนคอนมากก็จะส่งผลให้ได้อัตราการผลิตน้ำผึ้งที่สูงเช่นเดียวกัน