การศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตกรดกรดออกซาลิกจากราคลาส sclerotium rolfsii ที่ก่อโรคในพืช ในการย่อยสลายลิกนินโดยวิธีการทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชลี เซี๊ยะสกุล, บุษยมาศ ใจบาน, ณัฐฐิรา ใจมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการผลิตกระดาษมีความซับซ้อนยุ่งยาก รวมไปถึงการผลิตสารที่ใช้ในการผลิตกระดาษ ซึ่งมีขั้นตอนการผลิต 2 วิธีการ ได้แก่ วิธีการทางเคมี และวิธีการทางชีวภาพ ซึ่งวิธีการทางชีวภาพให้ผลเสียน้อยกว่าการวิธีการผลิตทางเคมี โกล่าวคือไม่ทำให้เกิดสารตกค้างที่เป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมี โดยการใช้วัสดุเหลือใช้หรือมวลชีวภาพแทน ซึ่งในขั้นตอนการผลิตกระดาษนั้น กระดาษที่มีคุณภาพต้องใช้การสกัดเอา เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดเอาลิกนินออกจากเปลือกไม้ ซึ่งจะทำให้เนื้อของกระดาษมีสีขาว และมีคุณภาพที่ต้องการตามท้องตลาด

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพของ รา ในการผลิตกรดออกซาลิก เนื่องจากกรดออกซาลิกเป็นกรดอินทรีย์ในการย่อยสลายลิกนินที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์พืช จากการได้ค้นคว้าพบว่าราจำพวก sclerotium rolfsii ที่ก่อโรคในพืชมากกว่า 100 วงศ์ ผลิตกรดออกซาลิกออกมา เพื่อกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ย่อยสลาย ซึ่งพืชจะสร้างสารต่อต้านการทำลายของกรดออกซาลิก จนทำให้เกิดการสะสมกรดออกซาลิกในรูปของเกลือที่ไม่ละลายน้ำ กรดออกซาลิกจากราจึงเป็นทางเลือกที่ประหยัดและคุ้มค่าต่อการคึกษาในการสกัดเอาลิกนินออกจากเปลือกไม้ โดยประหยัดมากกว่าการใช้สารเคมีโดยวิธีการทางเคมี และพบได้ง่ายจากพืชที่มักพบปัญหาราที่ก่อโรคเป็นประจำ