(ภาษาไทย) การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสะระแหน่ ในการยับยั้งแบคทีเรีย Salmonella Staphylococcus aureus และEscherichia coil เพื่อการเก็บรักษาไข่ต้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพล บินไธสง, วรินยุพา ภูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล่าวถึงการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เร่งรีบมีการหันมารบัประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหาร สําเร็จรปูมากขึ้นในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเกิดขึ้นหลายประเภทที่วางขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อและ อาหารโดยทั่วไปยังต้องมีการแช่เพื่อรักษาอณุ หภูมิไม่ให้เกดิการเน่าเสียชะลอการทํางานของแบคทีเรียไข่ต้ม เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่วางขายทั่วไปตามร้านสะดวกซอื้ และคนนิยมบริโภคเนื่องจากทําได้ง่ายราคาประหยัด แต่ปัญหาของไข่ต้นคือต้องเก็บในอณุหภูมิที่เย็นและเก็บไว้ได้ไม่นานจากการศึกษาข้อมูลพบว่าสาเหตุที่ทําให้ เกิดการเน่าเสีย เกิดมาจากเชื้อ Salmonella Escherichia coil Staphylococcus ที่เข้ามาปนเปื้อน(ณัฐา จริยภมรกุร, 2558) ซึ่งแบคทีเรียสามารถยบั ยั้งไดด้วยยาปฏิชีวนะรวมทั้งสารสกัดธรรมชาติบางกลุ่มอาทิ ฟาโวนอยด์และฟีนอลิก (ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, 2562) จากข้อมูลที่กล่าวมา ทางคณะผู้จัดทําจึงมีความสนใจที่จะนําสมุนไพรหรือพืชในท้องถิ่นที่มีมาทําการ สกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผิวยับยั้งการเน่าเสียของไข่ต้มเพื่อให้เก็บ รักษาได้นานขึ้นสะดวกต่อการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคไขต้ม