รถน้ำต้นไม้กับรถบังคับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรนัสมี ดือเระ, อายูนีย์ หะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮายาตี อาแว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในด้านการเกษตรมีความเจริญก้าวหน้าโดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในกระบวนการเพาะปลูกทางการเกษตรนั้นมีหลายรูปแบบ หลากหลายกระบวนการในการเพาะปลูก แต่ปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกทางการเกษตรนั้นมีหลากหลายปัจจัย อาทิ เช่น ดิน น้ำ ธาตุอาหารหรือปุ๋ย อากาศ แสงสว่างหรือแสงแดด อุณหภูมิ เป็นต้น การดน้ำให้กับพืชผักต่างๆ นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น พืชสดชื่นและการทำงานของกระบวนการต่างๆ ในพืชเป็นไปอย่างปกติ น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น หากการใช้งานอย่างฟุ่มเฟื่อย ก็ไม่เกิดประโยชน์ที่ดี อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ ประหยัดน้ำ ถ้าหากไม่จำเป็น ในทางการเกษตรก็จำเป็นจะต้องใช้น้ำ ดังนั้นจึงมีการคิดค้น รดบังคับรดน้ำต้นไม้ ขึ้นมา อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการประหยัดน้ำอีกด้วย