ระบบจัดยาแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพล ศรีวร, ศิรดา เวียงอุโฆษณ์, กอบัว ศุภรัชชานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, กนกวรรณ แก้วพุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อออกแบบและพัฒณาเครื่องจัดยาแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยโดยใช้ Raspberry Pi 4 Model B, Stepper motor, Linear motor, และ Air motor ทำงานร่วมกันและบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยลงในระบบCloud