การศึกษาสมุนไพรในการทดสอบสารโพลาร์ก่อมะเร็งในน้ํามันทอดซ้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธนพ เจ๊ะสุโหลง, ตัสกีน แวดอเล๊าะ, เฟียนุชไดอาน่า เเม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลวรา เต็มรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสมุนไพรในการทดสอบสารโพลาร์ก่อมะเร็งในน้ํามันทอดซ้ำ มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาสมุนไพรในการชะลอความเสื่อมสภาพของน้ํามันทอดซ้ำ โดยการนําสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ ไพล ขมิ้น พุทราแห้ง และอินทผาลัม ปริมาณ 20 กรัม มาทดลองทอดกับชิ้นเนื้อไก่น้ําหนัก 50 กรัม ในน้ํามันทอดที่อุณหภูมิ 100 - 150 องศา เซลเซียส ในน้ํามันปริมาตร 300 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที และนําน้ํามันที่ได้มาทดสอบหาค่าสารโพลาร์