การพัฒนาเม็ดฟู่ที่สกัดจากเอนไซม์สับปะรด (โบรมิเลน) เพื่อขจัดคราบไบโอฟิล์มบนรีเทนเนอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนาถ สุวรรณโชติ, มุนตาซิร ดาโอะ, ดลยวัตร เกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลยามีน หะยีขาเดร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเม็ดฟู่ขจัดคราบไบโอฟิล์มบนรีเทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของเอนไซม์โบรมิเลนบริสุทธิ์จากสับปะรด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านการใช้งาน และช่วยลดการใช้สารเคมีซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ