การพัฒนาโดรนแมงกระพรุนอัจฉริยะวัดและติดตามคุณภาพน้ำด้วยวิธี IoT ผ่านแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ จี๋เอ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังใช้ในอุตสาหกรรมและการคมนาคม นับว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การกำหนดกลยุทธ์การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการเตรียมการล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยนักสิ่งแวดล้อมในการป้องกันปัจจัยทางธรรมชาติและมนุษย์ที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำ สามารถใช้ในการวางแผนโครงการฟื้นฟูเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งน้ำเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามการวัดคุณภาพน้ำที่มีหลายด้านจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือวัดที่มีต้นทุนสูง ราคาแพง ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ต้องมีการเก็บตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายตัวอย่าง และต้องมีการรักษาคุณภาพน้ำตัวอย่างให้คงสภาพก่อนส่งเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ มีกระบวนการวิเคราะห์ซับซ้อนหลายขั้นตอน ผู้พัฒนาโครงงานจึงมีความสนใจในการพัฒนาโดรนเซนเซอร์วัดและติดตามคุณภาพน้ำ โดยมีเซนเซอร์วัดค่า ได้แก่ pH DO อุณหภูมิ และความขุ่น มีโครงสร้างมาจากรูปร่างของแมงกะพรุน มีลักษณะเฉพาะ น้ำหนักเบา เคลื่อนที่ได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลจากแหล่งน้ำโดยตรงด้วยการใช้เซนเซอร์เป็นตัววัดข้อมูลและใช้การประมวลผลร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของโดรนเซนเซอร์และอ่านค่าผลการวัด การติดตาม และการประเมินคุณภาพของน้ำได้ ผ่านทางระบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแบบทันท่วงที