การผลิตโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์จากไมซีเลียมของเห็ดในระบบการเพาะเลี้ยงอาหารแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โยธิน ศรีนุติทรัพย์, วลัยพรรณ ไกรจิตต์, ยศวดี หุ้นเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณธร เชื้อบุญมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากได้หันมารับประทานโปรตีนจากแหล่งทดแทนอื่นๆแทนการรับประทานเนื้อสัตว์ โดยแหล่งโปรตีนทดแทนที่ได้รับความนิยมนั้นนอกจากผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองแล้ว แหล่งโปรตีนจากเห็ดกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ซึ่งในการเพาะเห็ดโดยทั่วไปมักประสบปัญหาการใช้ระยะเวลายาวนานในการผลิต คุณภาพของเห็ดในแต่ละครั้งของการผลิตไม่เท่ากันและมีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้ในขั้นตอนการเพาะเห็ดอาจใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการกำจัดเชื้อราซึ่งอาจปนเปื้อนมากับผลผลิต ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์จากไมซีเลียมของเห็ดที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีปริมาณโปรตีนและสารอาหารของเส้นใยไมซีเลียมสูงและสามารถรับประทานได้ทั้งในส่วนที่เป็นไมซีเลียมของเห็ดและไมซีเลียมที่เจริญแทรกอยู่ในวัสดุเพาะ ผู้วิจัยได้แบ่งการทดลอง ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มปริมาณโปรตีนของเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดที่เพาะเลี้ยงในระบบอาหารแข็ง โดยใช้ข้าว พืชที่มีโปรตีนสูง (ใบหม่อน ผักสะทอน) และพืชที่มีโอเมก้า3 สูง (งาขี้ม้อน เมล็ดเจีย) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 2. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและสารอาหารต่างๆของเส้นใยไมซีเลียม 3. การทดสอบความปลอดภัยของของเส้นใยไมซีเลียของเห็ด และ 4. การนำเส้นใยไมซีเลียมและส่วนของไมซีเลียมที่เจริญแทรกอยู่ในวัสดุเพาะไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะสามารถผลิตเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วและมีคุณค่าทางสารอหารสูงเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคได้