การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติและเส้นใยของแกลบข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญภัค ปุณณรัชช์, จิรัชญา พึ่งญาติ, พัทธ์ธีรา พันมาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในประเทศไทยข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทย และในอีกหลายๆประเทศ ทั้งยังมีการส่งออกในปริมาณมาก จึงทำให้มีแกลบจำนวนมากแต่ยังไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้แกลบ มีเพียงการนำไปทำเป็นเชื้อเพลิง และการทำเป็นอาหารสัตว์ แกลบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการนำมาพัฒนาทำเป็นวัสดุดูดซับเสียงโดยทั่วไปวัสดุดูดซับเสียงจะใช้วัสดุสังเคราะห์ อาทิเช่นใยหิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ถ้าสูดดมเข้าร่างกาย หรือเมื่อสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคือง

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตวัสดุดูดซับเสียงที่ใช้แกลบข้าวและยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ โดยเริ่มจากการทำให้แกลบมีขนาดที่เล็กลง จากนั้นนำแกลบขนาดต่างๆที่ผ่านการแยกขนาดไปผสมกับยางธรรมชาติที่ถูกตีจนเป็นโฟมยางและนำไปให้ความร้อนด้วยเตาอบ แล้วนำไปทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพตวามสามารถลดเสียงสะท้อนได้ดีที่สุด