เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นแคนา และต้นเหลืองปรีดียาธรในการยับยั้งราดำในพืชตระกูลส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณวิชญ์ สุวรรณนันต์, สรัณย์ อินทรภู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์, ธนายง คำสีแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นแคนากับต้นเหลืองปรีดียาธรในการยับยั้งราดำใน พืชตระกูลส้ม

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่วนใบและดอกของสารสกัดของต้นแคนา และต้นเหลืองปรีดียาธรในการยับยั้งราดำในพืชตระกูลส้ม

ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดผสมระหว่างต้นแคนากับต้นเหลืองปรีดียาธรในการยับยั้งราดำในพืชตระกูลส้ม