เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซีจากไส้กรองเครื่องกรองน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิสรา แย้มรัตน์, ฟาริส หวังกุหลำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซีจากไส้กรองเครื่องกรองน้ำ เป็นการประดิษฐ์เครื่องมือสำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับอุปกรณ์หรือส่ิ่งต่างๆ ที่คนเราจะต้องสัมผัสในชีวิตประจำวัน โดยในปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการนำหลอดรังสียูวีเหลือใช้จาก เครื่องกรองน้ำ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากหลอดรังสียูวีของเครื่องกรองน้ำสามารถปล่อยรังสียูวีซี ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ในในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนอกจากจะได้เครืื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซีแล้ว ผู้จัดทำยังได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งผลที่ได้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน