อุปกรณ์แกะเมล็ดผลไม้เอนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา นิกาเส็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินันท์ ชำนาญดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์อุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการแกะเมล็ดเงาะ 2. เพื่อประดิษฐ์อุปกร์แกะเมล็ดเงาะ 3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะ 4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะ

ผลปรากฏว่า ดังนี้ การศึกษาที่ 1 หารูปแบบของปากอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะที่ได้คือ แบบปากแหลม สามารถใช้ในการแกะเมล้ดเงาะได้ดีที่สุด การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบเวลาในการแกะเมล็เงาะด้วยมีดและอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะขนาดน้ำหนัก 500 g จำนวน 17 ลูก ใช้เวลา เฉลี่ย 18.8 นาที ซึ่งอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะใช้เวลา 12.44 นาที เปรียบเทียบเวลาในการแกะเมล็เงาะด้วยมีดและอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะขนาดน้ำหนัก 300 g จำนวน 8ลูก ใช้เวลา เฉลี่ย 4.69 นาที ซึ่งอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะใช้เวลา 3.72 นาที เปรียบเทียบเวลาในการแกะเมล็เงาะด้วยมีดและอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะขนาดน้ำหนัก 100 g จำนวน 4 ลูก ใช้เวลา เฉลี่ย 1.89 นาที ซึ่งอุปกรณ์แกะเมล็ดเงาะใช้เวลา 1.30 นาที และการทดลองที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าภาพรวมผู้ใช้งานมีควาพึงพอใจต่ออุปกรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านที่มากที่สุดคือความพึงพอใจต่อขนาดและความสะดวกในการพกพา