การพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพฝรั่งเพื่อการส่งออกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกานต์ หินแก้ว, จุฑามาศ ยืดยาว, ปัญญิศา นิลประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิขิต ทบประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ประชากรไทยกว่าครึ่งประกอบอาชีพชาวไร่ชาวสวนและหนึ่งในพืชที่นิยมปลูกกันคือฝรั่ง ฝรั่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและในเรื่องการส่งออกก็ถือว่าเป็นสินค้าสำคัญในการส่งออกของชาวเกษตรกร โดยในการส่งออกของฝรั่งจึงมีการคัดแยก เพื่อส่งออกผลไม้ที่ดีและมีคุณภาพที่สุด กลุ่มผู้วิจัยได้พบว่าในการส่งออกราคาส่งออกที่ต่างกันนั้นหมายถึงคุณภาพของฝรั่งที่แตกต่างกัน และในการคัดแยกที่ใช้ทั้งคนและเวลาจำนวนมากอาจทำให้มีข้อผิดพลาดและอาจนำไปสู่รายได้ที่ลดลงหรือมาตรฐานที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดแก่ผู้บริโภค และยังเป็นการกำหนดราคาในการขาย ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรไปจนถึงรายได้ของประเทศ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึง มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพของฝรั่งที่ช่วยในการคัดแยกฝรั่งด้วยเทคโนโลยีที่จดจำภาพและจำแนกประเภทของฝรั่งที่ดีและไม่ดีเพื่อส่งออกให้ได้คุณภาพที่ตรงต่อความต้องการมากที่สุด