การสร้างเว็บไซต์จากการเขียนโปรแกรมคำนวณขนาดและแนะนำรูปแบบกล่องพัสดุที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสา จันทะดี, ธนธรณ์ ผดาเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาพร ฉัตรทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนใช้การขนส่งทางไกลในการอำนวยความสะดวก เพราะการขนส่งเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดจำหน่ายสินค้า เช่นเดียวกับระบบการผลิตที่สำคัญต่อสินค้า แต่โดยผู้คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบถึงขนาดกล่องพัสดุที่ควรใช้ในการห่อหุ้มสินค้าก่อนส่ง ซึ่งทำให้เกิดการเลือกซื้อขนาดกล่องพัสดุที่ไม่พอดีกับสินค้า จึงไม่มีความสะดวกสบายในการใช้บริการการขนส่ง

คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของขนาดกล่องพัสดุที่สอดคล้องกับความกว้าง ความยาว ความสูง รูปแบบ และจำนวนของสินค้าที่ต้องการจะส่ง โดยการสร้างเว็บไซต์โดยการเขียนโปรแกรมจากภาษาpython ที่สามารถรับค่าความกว้าง ความยาว ความสูง รูปแบบและจำนวนของสินค้าที่ต้องการจะส่ง แล้วแสดงผลออกมาเป็นลักษณะของกล่องพัสดุที่สามารถใส่สินค้าได้ พร้อมทั้งมีการแนะนำกล่องพัสดุที่มีรูปแบบที่หลากหลาย