อุปกรณ์ค้นหาและติดตามดาวอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชานัญชิดา พุพันธ์, อัยรินทร์ วุฒิสาธิยานนท์, อิสรีย์ โชติเรืองนภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีรักษ์ ทูลพุทธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์