บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการคำนวณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร ทนนานนท์, ชลหทัย ตือสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีรักษ์ ทูลพุทธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณบนเว็บไซต์