การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากหอมแดงเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอฟธอรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ศาสตร์ศิริ, ธนวัฒน์ แน่จริง, อภิชญา บุญรอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมวิกา สุกกระจ่าง, ดวงนภา บานชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบการปลูกพืชในปัจจุบันที่เน้นการปลูกเพื่อการค้า โดยเน้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ปลูกเท่าเดิม และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น จึงทำให้เกษตรชาวสวนมักประสบกับปัญหาเรื่องโรคพืชต่างๆ ในการปลูกพืชสวน เช่น โรครากเน่า โรคใบไหม้ โรคกุ้งแห้ง โรคต่างๆ ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อราไฟทอฟเธอรา (Phytophthora spp.)โดยเชื้อราเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในดินอยู่เดิมแต่แรกแล้วเมื่อพืชมีภูมิคุ้มกันต่ำเชื้อราพวกนี้ก็จะเข้ามาทำลายระบบรากของพืชทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้โดยโรคนี้จะไม่เกิดกับพืชหลายต้นในเวลาเดียวกัน แต่มันจะค่อยๆ แพร่เชื้อไปยังต้นรอบข้าง ส่งต่อไปเรื่อย ซึ่งเชื้อราไฟทอฟเธอรา (Phytophthora spp.) นี้จะสามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายในที่ที่มีความชื้นสูง

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไข และยังพบอีกว่าหอมแดงมีสารไดอัลวินไตรซัลไฟด์ (Diallyltrisulfide) ฟลาโวนอยด์ (Flavonid) ไกลโคไซด์ (Glycosides) เพคติน (Pectin) และกลูโคคินิน (Glucokinin) ซึ่งสารต่างๆเหล่านี้สามารถต้านหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ดื้ จึงมีความคิดที่จะนำสารสกัดจากหอมแดงที่ได้จากการแช่ยุ่ย (maceration) เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญโคโลนีของเชื้อราไฟทอฟเธอรา (Phytophthora spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่าของพืช