การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Chaetomium spp. ในการย่อยสลายตอซังข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วลัยพรรณ รักประเสริฐ, อมราพร โวหาร, จิรายุ มุ่งสระกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี ,ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายตอซังข้าวของเชื้อรา Chaetomium spp. , หาอัตราส่วนของตอซังข้าวต่อเชื้อราที่เหมาะสม และเปรียบเทียบคุณภาพดินหลังใช้เชื้อรากับก่อนใช้เชื้อรา โดยนำเชื้อรา Chaetomium spp. ที่เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่สามารถควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคพืช และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี โดยได้นำเชื้อรา Chaetomium spp. ไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 กากน้ำตาล , สูตรที่ 2 รำข้าว และสูตรที่ 3 กากน้ำตาลผสมกับรำข้าวในอัตราส่วน 1 : 1 (น้ำหนัก:น้ำหนัก) ทำการตรวจสอบด้วยวิธี Dilute plate count แล้วเปรียบเทียบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรใดทำให้เชื้อรา Chaetomium spp. เจริญเติบโตได้ดีที่สุด จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายตอซังข้าวของเชื้อรา Chaetomium spp. โดยแบ่งอัตราส่วนของตอซังข้าวต่อเชื้อรา Chaetomium spp. 3 อัตราส่วน คือ 2:1 (น้ำหนัก:น้ำหนัก) ,2:2 (น้ำหนัก:น้ำหนัก) และ2:3 (น้ำหนัก:น้ำหนัก) และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้เชื้อราในการย่อยสลายตอซังข้าว แล้วนำมาตรวจสอบโดยการสุ่มหาน้ำหนักเฉลี่ยของตอซังข้าวเปรียบเทียบระหว่างก่อนทำการทดลองกับหลังทำการทดลอง หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างดินมาทำการตรวจคุณภาพดินโดยใช้ชุดตรวจสอบดิน เอ็น – พี – เค – กรดด่าง เปรียบเทียบระหว่างก่อนทำการทดลองกับหลังทำการทดลอง