การแปรรูปผักแผ่นเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาและคงคุณค่าทางโภชนาการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลฤทธ์ แสงประทุม, วิชการ พรายอินทร์, ภาณุพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักเป็นพืชที่มีโยชน์อย่างมากซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายและคณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำแครอทมาแปรรูปเนื่องจากแครอทเป็นผักที่ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีแช่ในตู้เย็นและเป็นผักที่คนส่วนใหญ่สามารถรับประทานได้และแครอทเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากแต่แครอทเป็นผักที่เมื่อเราเก็บรักษาไว้นานๆทำให้แครอทเสียได้และจัดเก็บยากเนื่องจากเป็นรูปทรงกรวย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำผักแผ่นเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาและคงคุณค่าทางโภชนาการโดยเราจะนำแครอทมาต้มและนำมาผสมกับวัตถุเจือปนอาหารคือxantan gum,guar gum,gum arabic,pectinและผงวุ้นในปริมาณ 1,5และ10 เปอร์เซ็นของแครอทและนำไปอบให้แห้งแล้วนำมาตรวจสอบปริมาณของวิตามินและนำไปตรวจสอบค่า water activty ของแครอททั้งก่อนและหลังแปรรูปโดยหลังจากการทดลองพบว่าการใช้pectinสามารถขึ้นรูปได้เป็นแผ่นและสวยที่สุดในปริมาณ5เปอร์เซ็นของแครอทและมีปริมาณวิตามินเหลืออยู่มากและมีค่า water activity ที่น้อย