เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยพืชวงศ์ Zingiberaceae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตายุ บุญศรี, นครินทร์ พิมพ์ลักษณ์, ธนพล นิระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุมาวดี อุ่นอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Staphylococcus aureus ( S.aureus ) เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างทรงกลม ลักษณะการจัดเรียงตัวของเซลล์มีลักษณะคล้ายพวงองุ่น ไมสร้างสปอร์ เป็นต้นเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ เนื่องด้วยแบคทีเรียมีความสามารถในการสร้างสารพิษ enterotoxin และที่เชื้อสร้างขึ้น ปนเปื้อนในปริมาณน้อยกว่า 1 ไมโครกรัม จะสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวในช่องท้องและอ่อนเพลีย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อ และมีการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตเป็นระยะๆ รวมทั้งอาจมีการเต้นของชีพจรผิดปกติ ซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความอันตรายของเชื้อ S.aureus ซึ่งมีการกำจัดเชื้อโดยใช้สารเคมีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย คณะผู้จัดทำจึงนำน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ขิง ( Zingiber officinale ) ข่า ( Alpinia galangal ) กระชาย ( Boesenbergia rotunda ) กระวานไทย ( Amomum krervanh ) เร่ว ( Amomum xanthioides ) โดยนำคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดมายับยั้งเชื้อ S.aureus ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S.aureus ได้ โดยเราใช้วิธีทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S.aureus โดยวิธี Broth dilution หลักการโดยทั่วไปของวิธีนี้คือ เลี้ยงเชื้อที่ต้องการทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวซึ่งมีสารสกัดสมุนไพรในปริมาณต่างๆ กันผสมอยู่และสังเกตการณ์เจริญเติบโตของเชื้อ