วัสดุทดแทนหม้อทับเกลือสำหรับสตรีหลังคลอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก จงปัตนา, เสาวลักษณ์ สังข์ขาว, ธนภรณ์ อิ่มเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง วัสดุทดแทนหม้อทับเกลือสำหรับสตรีหลังคลอด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนที่ส่งผลต่อการขึ้นรูปหม้อทับเกลือ 2) ศึกษาอัตราส่วนระหว่างดินเหนียวและวัสดุทดแทนที่เหมาะสมในการทำหม้อทับเกลือ 3) เปรียบเทียบระยะเวลาในการเก็บความร้อน 4) เปรียบเทียบความแข็งแรงของหม้อทับเกลือ ดำเนินการโดยนำไปทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนที่ส่งผลต่อการขึ้นรูปหม้อทับเกลือ ผสมดินเหนียวกับวัสดุทดแทนหม้อทับเกลือ 2 ชนิด คือ ดินสอพอง และผงเปลือกไข่ ในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นขึ้นรูปด้วยการปั้นและนำไปเผาด้วยความร้อน เปรียบเทียบหม้อทับเกลือที่ได้กับหม้อทับเกลือที่ทำจากดินเหนียว การทดลองที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำหม้อทับเกลือ นำผลที่ได้จากการทดลองที่ 1 มาเปรียบเทียบ โดยขึ้นรูปหม้อทับเกลือในอัตราส่วนระหว่างดินเหนียวต่อวัสดุทดแทน 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ1:5 ตามลำดับ จากนั้นนำไปขึ้นรูปด้วยการปั้นและการเผาด้วยความร้อน เพื่อหาหม้อทับเกลือรูปแบบที่เหมาะสม การทดลองที่ 3 ศึกษาระยะเวลาในการเก็บความร้อนของหม้อทับเกลือ ใช้หัววัดอุณหภูมิในการเก็บข้อมูลโดยนำหัววัดสัญญาณต่อกับเครื่องบันทึกอัตโนมัติ การทดลองที่ 4 ศึกษาความแข็งแรงของหม้อทับเกลือ นำหม้อทับเกลือไปแช่น้ำเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปตั้งไฟจนเกลือที่ใส่ในหม้อ เมื่อมีเสียงแตกแสดงว่าสามรถนำหม้อมาใช้ได้ โดยจะทำการทดสอบแบบเดิมซ้ำจนกว่าหม้อทับเกลือจะแตก ทั้งนี้ คุณสมบัติของหม้อทับเกลือที่ได้ต้องสอดคล้องกับการใช้งานจริง จากการทดลองพบว่า หม้อทับเกลือที่ได้มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ทดแทนวัสดุเดิมได้

คำสำคัญ : หม้อทับเกลือ, เปลือกไข่, ดินสอพอง