การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ แบบจิ๊กซอว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรกัญญา มิ่งมณี, ชลันดา วิมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ แบบจิ๊กซอว์