ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบไมโครพลาสติกในน้ำแบบพกพา โดยอาศัยการย้อมสีแบบฟลูออเรสเซนต์ การประมวลผลภาพอัตโนมัติ ในต้นทุนที่ไม่สูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐกฤษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี, พุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมพร บัวประทุม, จีรวรรณ บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครพลาสติก (microplastic) เป็นประเภทของพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 4 มิลลิเมตร จากงานวิจัยพบว่าน้ำมีการปนเปื้อนจากไมโครพลาสติก เนื่องจากการย่อยสลายพลาสติกใช้เวลานาน ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน ในปัจจุบันมีเทคนิคการตรวจหาไมโครพลาสติกที่หลากหลาย เช่น Fourier transform Infrared Spectroscopy (FTIR), light scattering เป็นต้น อย่างไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจวัด ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยทั่วไป ดังนั้น ในโครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณ microplastics ในน้ำที่ใช้งานง่ายแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการย้อมสีแบบ Fluorescent staining รวมกับการทำ deep learning ที่ดำเนินการโดยใช้สมาร์ทโฟน และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการศึกษาจะศึกษาถึงสีย้อมที่หาได้ง่ายทั่วไป นอกจากการใช้ nile red analysis ที่มีการใช้ในเทคโนโลยีการย้อมสี และ ตรวจวัดและจำแนก microplastic โดยใช้ deep learning ใช้ เพื่อให้สามารถมาตรวจวัดและจำแนก Microplastic 6 ชนิด ได้แก่ 1. Polystyrene (PS) 2. Polyethylene (PE) 3. Polypropylene (PP) 4. Polyvinyl chloride (PVC) 5. High-density polyethylene (HDPE) 6. Low-density polyethylene (LDPE) เนื่องจากเป็นชนิดที่พบเจอได้บ่อยที่สุด ซึ่งคาดว่าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ในการตรวจวัดและจำแนก microplastic ได้อย่างง่ายและแม่นยำ โดยบุคคลทั่วไปก็จะสามารถดำเนินการได้