เครื่องเติมอากาศในตู้ปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรพันธ์ ยืนยงค์, ธิดาพร แถวถิ่น, วุฒิยา ยอดญานะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วสังข์, วารุณี แก้วสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องเติมอากาศในตู้ปลา จัดทำขึ้น เพื่อออกแบบและประดิษฐ์ เครื่องเติมอากาศในตู้ปลา ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเติมอากาศในตู้ปลา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเติมอากาศของท่อเติมอากาศขนาดต่างกัน

จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเติมอากาศในตู้ปลา พบว่า สามารถเติมอากาศใน ตู้ปลาได้ เครื่องเติมอากาศในตู้ปลา ที่ใช้ท่อเติมอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว มีระยะเวลาเติมอากาศในตู้ปลาได้นานที่สุด รองลงมา คือ ท่อเติมอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 2 นิ้ว 1.5 นิ้ว ตามลำดับ และ เครื่องเติมอากาศในตู้ปลา ที่ใช้ท่อเติมอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่ปล่อยน้ำ ของสายยาง มีระยะเวลาเติมอากาศในตู้ปลาได้นานที่สุด รองลงมา คือ ปล่อยน้ำ ของสายยาง และ ปล่อยน้ำน้ำ เต็มสายยางตามลำดับ