การพัฒนาแผ่นเส้นใยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิญดา ศรีบุญผล, ภัทรนันท์ อุ่นใจ, ธีรธิดา ลมูลศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา บุญมาก, ลำดวน บุญรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาแผ่นเส้นใยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษทางท่ออากาศ โดยแบ่งเป็น 3 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยและสารที่มีสมบัติเป็นเบสที่มีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ โดยใช้ ลิ้นมังกรต่อป่านศรนารายณ์ อัตราส่วน 1:1 1:2 2:1 และชนิดของสารที่มีสมบัติเป็นเบส โดยใช้ แครอทและแตงกวา พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุด คือ 1:1 ชนิดของสารที่มีสมบัติเป็นเบสที่ดีที่สุด คือ แตงกวา การทดลองที่ 2 ศึกษาชนิดของสารที่เป็นประจุลบ ที่มีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ โดยใช้ กระดูกไก่ ลูกเดือยและก้างปลา ตามลำดับ พบว่า ชนิดของสาร ที่เป็นประจุลบที่ดีที่สุดคือ ลูกเดือย การทดลองที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นเส้นใยที่มีผลต่อการลดมลพิษ ทางอากาศ โดยทดลองตรวจวัดมลพิษทางอากาศกับรถยนต์ที่ไม่ผ่านการตรวจวัดควันดำ รถยนต์ที่ติดตั้ง Catalytic Converters พบว่า แผ่นเส้นใยธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการลดมลพิษทางอากาศ มีปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย 78.33 ppm และก๊าซ CO เฉลี่ย 0.11% ซึ่งก๊าซไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย ลดลง 64.06% ก๊าซ CO เฉลี่ยลดลง 65.63% เมื่อเทียบกับไม่ได้ใส่แผ่นเส้นใย ซึ่งมีค่าสูงกว่ามาตรฐานการตรวจวัดควันดำ