การพัฒนาอุปกรณ์ทำลายเกสรเพศผู้เพื่องานผสมพันธุ์ข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิสรา ตุนา, ฐิตวันต์ นุสโต, ชนม์ชนก สุขสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศตา ด้วงต้อย, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ทำลายเกสรเพศผู้เพื่องานผสมพันธุ์ข้าวแบ่งการทดลองเป็น 4 การทดลอง เพื่อใช้ในงานผสมพันธุ์ข้าว การทดลองที่ 1 รวบรวมปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ทำลายเกสรเพศผู้แบบดั้งเดิมจากนักผสมพันธุ์ข้าว การทดลองที่ 2 ศึกษาการให้ความร้อนของแผ่นเพลเทียร์ การทดลองที่ 3 ศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางแผ่นเพลเทียร์ การทดลองที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำลายเกสรเพศผู้ที่พัฒนาขึ้นกับอุปกรณ์ ที่มีอยู่ดั้งเดิมมีผลการทดลองดังนี้ 1. ปัญหาที่พบจากนักผู้เชี่ยวชาญที่ทำการผสมพันธุ์ข้าวคือในขณะที่ทำลายเกสรเพศผู้ด้วยการอบความร้อนนั้นไม่สามารถเห็นเกสรที่อยู่ภายในกระติกได้ 2. ภายใน 5 นาทีแรก อุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆมากสุดที่ 51 C และ 5 นาทีต่อมาอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆ ต่ำสุดที่ 40 C 3. เวลาที่เหมาะสมในการคงที่ของอุณหภูมิแผ่นเพลเทียร์คือ 2 นาที 4. ก้นกระติกเก็บความร้อนเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในวางแผ่นเพลเทียร์เพราะอุณหภูมิสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง 5. อุปกรณ์ทำลายเกสรตัวผู้ที่พัฒนาแล้วมีประสิทธิภาพในการทำลายเกสรเพศผู้มากกว่าอุปกรณ์ทำลายเกสรเพศผู้แบบดั้งเดิม