รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากับลำดับเรขาคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา ทิพย์บรรณา, สมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์, ธัญรดา สันเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อันนา วงศ์พัฒนกิจ, ศิริกัญญา กิตติวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากับลำดับเรขาคณิต โดยกำหนดอัตราส่วนร่วมของความยาวด้าน ดังนี้

1.อัตราส่วนร่วมของของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

2.อัตราส่วนร่วมของของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

3.อัตราส่วนร่วมของของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

4.อัตราส่วนร่วมของของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

5.อัตราส่วนร่วมของของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

6.อัตราส่วนร่วมของของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า