การพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านแบบ one stop service

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เธียรวิชญ์ บุญชูศรี, ภูมิภัทร พวงจิตร์, ภักดี ฮ่อธิวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิศาล วชิราชัย, ยศเฉลิม สุกุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทิวไผ่งาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในปัจจุบันที่ไทยที่เรากำลังเผชิญปัญหาไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครต่างๆ มีความสามารถไม่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มเติมจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีแยกอาการของผู้ป่วยเป็น 3 ประเภทได้แก่สีแดง สีเหลือง และสีเขียว

Home Isolation คือการแยกผู้ป่วยอายุที่ยังไม่เกิน 60 ปี ซึ่งจะผู้ป่วยจะต้องไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยซึ่งจะถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว โดยจะต้องวัดอุณหภูมิและค่าออกซิเจนในเลือดส่งข้อมูลประจำวันให้ศูนย์ที่ดูแลวันละ 2 ครั้ง

จากปัญหาในเบื้องต้นที่จะเห็นถึงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่จำกัด และการรองรับผู้ป่วยที่มีเป็นจำนวนมากในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้งจะต้องแบ่งกำลังคนมาคอยตรวจสอบและดูแลผู้ป่วย Home Isolation ที่น่าจะมีมากขึ้นในอนาคต ทางกลุ่มของเราจึงอยากจะพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวที่บ้าน ที่รวมอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิ การวัดค่าออกซิเจนในเลือดพร้อมทั้งส่งข้อมูลไปที่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ โดยพวกเราได้ออกแบบในการเพิ่มระบบการแจ้งเตือนด้านเวลา และปุ่มขอความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปที่ส่วนกลางเพื่อลดการใช้กำลังคนและเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มากขึ้น