ไบโอ กลิตเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติกานต์ โลหะตันติวรกุล, อัสมา มาลินี, ภัทรนันท์ สำแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันแฟชั่นการตกแต่งหน้าตาเนื้อตัวด้วย “กลิตเตอร์” หรือ “กากเพชร” กลายเป็นกระแสนิยม แต่ความสวยงามชั่วครั้งชั่วคราวนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง โครงงานเรื่อง ไบโอ กลิตเตอร์ (BIO GLITTER) เป็นโครงงานประเภททดลอง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ทดแทนกลิตเตอร์ที่ผลิตจากพลาสติก และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด

จากการสมมติฐานว่าเปลือกปูม้าน่าจะนำมาผลิตเป็นกลิตเตอร์แทนพลาสติก โดยจะสามารถนำมาติดสีให้มีความหลากหลาย และขนาดอนุภาคของกลิตเตอร์ที่ผลิตจากเปลือกปูม้าจะมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ กลิตเตอร์ที่ผลิตจากพลาสติก ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษา โดยการนำเปลือกปูม้าไปบดให้มีความละเอียดมากกับละเอียดน้อยแยกออกจากกัน จากนั้นใช้สีผงมุก ผงประกายมุข และแอลกอฮอล์ โดยจะศึกษาปริมาตรหรืออัตราส่วนในการติดสีให้เปลือกปูม้าติดสีได้ดีที่สุด เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและขนาดของอนุภาค ของกลิตเตอร์จากเปลือกปูม้ากับกลิตเตอร์ตามท้องตลาดที่ทำจากไมโครพลาสติก และเพื่อลดปัญหาขยะ ไมโครพลาสติกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ

จากการศึกษาพบว่าสีผงประกายมุกดีกว่าสีผงมุก ในอัตราส่วนผสมระหว่าง แอลกอฮอล์ : เปลือกปูม้า : สีผงประกายมุก เป็น 7 : 5 : 0.5 ซึ่งกลิตเตอร์ที่ย้อมด้วยสีผงมุกประกายเพชรมีสีและลักษณะคล้ายกลิตเตอร์จากพลาสติกมากที่สุด และเมื่อนำกลิตเตอร์จากเปลือกปูม้าเปรียบเทียบขนาดอนุภาคกับกลิตเตอร์ตามท้องตลาด พบว่าค่าความแตกต่างระหว่างขนาดของอนุภาคของกลิตเตอร์จากเปลือกปูม้ามีความใกล้เคียงกับ กลิตเตอร์ตามท้องตลาด เมื่อทำการผลิตตัวผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาผสมกับน้ำยาทาเล็บหรือตกแต่งเล็บให้ดูสวยงาม เพื่อใช้แทนกลิตเตอร์หรือกากเพชรที่ผลิตมาจากไมโครพลาสติก