ผลของแสงสีแดงต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนผักบุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมรัฐ ฉิมพล, สิทธิโชค ผู้สุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์