วัสดุกันไฟด้วยซิลิกาหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญณัฐ สีทาไข, ญาติพล ศรีสถาน, ภัสพรรษา วังคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุไรรัตน์ จันทไทย, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาอัคคีภัยเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยที่เกิด

ตามธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และมีความเสียหายที่รุนแรงเป็นอย่างมาก หรือจะเป็นอัคคีภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่มีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่าอัคคีภัยที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัคคีภัยเป็นปัญหาที่สามารถทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือน ป่าไม้ ไร้สวนทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ต่างๆล้วนแต่ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการเกิดอัคคีภัยนี้ส่งผลเสียให้เราสูญเสีย ทรัพยากรต่างๆ ทรัพย์สินมีค่า ที่อยู่อาศัย หรืออาจถึงแก่ชีวิต ซึ่งล้วนเป็นความเสียหายต่อการดำรงชีวิต

หญ้าคาหญ้าคาจัดเป็นวัชพืชที่ชอบแสงแดดและมีความทนทานสูงมาก เผากำจัดหรือทำลายได้ยาก ยิ่งเผาทำลายก็เหมือนไปช่วยกระตุ้นให้มันงอกมากขึ้น ทำให้ออกดอกแพร่พันธุ์มากยิ่งขึ้นไปอีก จึงกลายเป็นวัชพืชที่ลุกลามไปตามท้องไร่หรือพื้นที่ต่าง ๆ และกำจัดได้ยากชนิดหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นวัชพืชที่แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ำกับพืชที่ปลูก และยังปลดปล่อยสารธรรมชาติบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งสามารถพบได้ตามท้องทุ่งทั่วไป ตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ตามหุบเขา และตามริมทางทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพืชชนิดนี้จะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าหญ้าคา มีความทนทานสูงมาก ไม่ทำปฏิกิริยาต่อสารเคมีหลายชนิด ทนความร้อนได้ดี

จากปัญหาจะเห็นได้ว่าอัคคีภัยเป็นภัยที่มีความเสียหายร้ายแรงเป็นอย่างมากและยากที่จะควบคุม

ทางผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการประดิษฐ์วัสดุกันไฟที่สามารถเอื้ออำนวยแก่การใช้ชีวิตประจำวันและมีความสามารถในการทนไฟและทนความร้อนเช่น วัสดุรองหม้อต้ม แผ่นจับหูหม้อ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัยและสามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้