การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและการลดลงของ Malondialdehyde ที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าของสารสกัดจากพืชตระกูลถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิชา สุขตัน, ณิชา เเสนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้มากในสังคมไทย จากสถิติของประเทศไทยในปี 2564

เยาวชนอายุมากกว่า 15 ปีประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นโรคซึมเศร้าและจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1-2% ในแต่ละปี (โฆษกกรม สุขภาพจิต, 2566) ในการรักษาโรคซึมเศร้าโดยยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นทั้งอาการปวดศีรษะคลื่นไส้นอนไม่หลับ หรือกระวนกระวาย จากการรักษาด้วยยาและเกิดผลข้างเคียง คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาเหตุผลอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดโรคซึมเศร้า ในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็ถูกพบว่ามีการเพิ่มระดับ ของ Malondialdehyde (MDA) (ปวีณารัตนเสนา,2555) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างการเกิดอนุมูลอิสระที่มากเกินไป ร่วมกับการบกพร่องของสารต้านอนุมูล อิสระในร่างกาย พืชตระกูลถั่วถือเป็นแหล่งของใยอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณมาก คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านสารอนุมูลอสิระของพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมลูอิสระและลดปริมาณ MDA ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยนำพืชตระกูลถั่วไปสกัดและนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชตระกูลถั่ว เพื่อศึกษาการลดลงของ MDA ในเนื้ออกไก่ของสารสกัดพืชตระกูลถั่ว จากการศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำคาดว่าผลการศึกษาที่ได้ จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาหารเสริม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อไป