การประเมินความสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ Machine Learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญธิชา ปัญญาสงค์, นวพร ยางผสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประเมินความสุกของมะม่วงเพื่อใช้ในการวางแผนการส่งออกมะม่วงให้ไปถึงจุดหมายโดยที่มะม่วงมีความสุกพอดี สามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณการส่งออกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ได้ การทำนายความสุกจึงเป็นอีกวิธีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออกมะม่วง จากการศึกษาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic noses) หรือแก๊สเซ็นเซอร์นี้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย และยังเป็นการวัดแบบไม่ทําลาย (Non-invasive)โดยที่ตัวอย่างไม่ได้รับความเสียหาย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา การประเมินความสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ Machine Learning แบบ supervised ด้วยโมเดลแบบ classification และ regression ประมวลผลจากชุดข้อมูลปริมาณแก็สที่ระเหยออกมาจากมะม่วงน้ำดอกไม้ และผลจากการวัดค่าความแน่นเนื้อ ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้และค่าความหวานของมะม่วงน้ำดอกไม้มาใช้ในการหาค่าดัชนีความสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้