ชุดควบคุมการใช้กลิ่นบำบัดความเครียดอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักริน หงส์ฟ่องฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความเครียดสามารถนำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะในคนที่มีสภาวะเครียดอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันสุคนธบำบัดถูกนำมาใช้ในการช่วยลดความเครียดกันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การใช้สุคนธบำบัดอย่างต่อเนื่องทำให้สมองของมนุษย์ปรับให้คุ้นเคยกับกลิ่นหอมนั้นจนไม่สามารถลดความเครียดได้ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปรับตัวของประสาทรับกลิ่นของร่างกาย โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการใช้กลิ่นหอมระเหยบำบัดความเครียดแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะลดปัญหาของการปรับตัวของประสาทรับกลิ่น ด้วยการสร้างและพัฒนาระบบควบคุมโดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมอง (คลื่นเบต้าและคลื่นอัลฟา) เพื่อวัดระดับความเครียด และควบคุมเครื่องปล่อยกลิ่นหอมระเหยให้ทำงานหรือหยุดทำงานได้อย่างอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผลจากการพัฒนาระบบและนำไปทดสอบกับบุคคลตัวอย่าง พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบระดับความเครียด และควบคุมเครื่องปล่อยกลิ่นหอมระเหยอัตโนมัติได้อย่างสอดคล้องกับผลจากการตรวจวัดระดับความเครียด อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับตัวของประสาทรับกลิ่น

คำสำคัญ : ความเครียด, คลื่นสมอง, สุคนธบำบัด, การปรับตัวของประสาทรับกลิ่น