การพัฒนาสารเคลือบแผ่นกรองจากสารกลุ่มไขมันของ Artocarpus heterophyllus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับไมโครพลาสติกในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศา ละทะโล, สุพรรญวดี มณีศุภชาติ, บูรพา แสนวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดักจับไมโครพลาสติกด้วย สารเคลือบแผ่นกรองจากสารสกัดสารกลุ่มไขมันของเมล็ดขนุน แก้ปัญหามลภาวะทางน้ำที่เกิดจากไมโครพลาสติก และเพื่อพัฒนาสารเคลือบแผ่นกรองจากสารกลุ่มไขมันของเมล็ดขนุน ให้มีประสิทธิภาพในการดักจับไมโครพลาสติกมากขึ้นโดยทดลองจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแหล่งน้ำจำลองที่มีไมโครพลาสติกเจือปน ในปริมาณ 2 g/L ในการศึกษาการทดลองนั้น โดยใช้เทคนิค การสกัดด้วยการกลั่นลำดับส่วน กระบวนการแรกคือกระบวนการเตรียมเมล็ดขนุน ต่อไปคือ กระบวนการสกัดสารกลุ่มไขมันด้วย Hexane และสุดท้ายของการสกัดสารกลุ่มไขมัน คือ กระบวนการการรักษาสารกลุ่มไขมันโดยรักษาโดยเก็บสารสกัดจากที่ได้ไว้ในอุณหภูมิห้อง และพ้นจากแสงแดด นำสารกลุ่มไขมันที่ได้จากเมล็ดขนุนมาเคลือบแผ่นกรองแล้วมาทดสอบในน้ำที่มีสภาวะไมโครพลาสติก(มีไมโครพลาสติกสังเคราะห์อยู่ในน้ำอัตราส่วน 2 g / L) แล้วนำน้ำที่ผ่านการกรองไมโครพลาสติกที่มาบันทึกผล,วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง