การพัฒนาพอลิเมอร์ชีวภาพจากแกลบข้าว และการประยุกต์ใช้งาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์พัฒน์ มัธยธนา, ภูวริศ ภัทรพิพัฒน์, ตฏิตา แนบสนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สอาด ริยะจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันปิโตรเลียมที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติก อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทางผู้วิจัยจึงนำแกลบข้าวที่เป็นของเหลือทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการเตรียมและทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพจากแกลบข้าว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมพอลิเมอร์โดยสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากแกลบข้าวด้วยโซเดียม ไฮเปอร์คลอไรด์และกรดซัลฟิวริก มีการศึกษาหาผลของการเกิดพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้จากการเติมเส้นใยเซลลูโลส แป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางธรรมชาติในอัตราส่วนต่างๆ จากนั้นหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้ด้วยการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ค่าความชื้น ค่าการดูดซึมน้ำ ค่าการดูดซึมไอน้ำ และการย่อยสลายทางชีวภาพ ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการนำพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีสมบัติที่ดีที่สุดไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่อไป