การพัฒนาประสิทธิภาพของเส้นใยปิดแผลจากยูจีนอลในน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริพรรห์ โรจน์ธีรวนิช, ชวัลพัชร์ โค้วไพโรจน์, ชนินาถ แสงเวียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาประสิทธิภาพของเส้นใยปิดแผลจากยูจีนอลในน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus ที่ก่อให้เกิดการอักเสบของแผล โดยเปลี่ยนตัวผสานจากPolyvinyl alcohol(PVA)มาเป็น Polyethylene Terephthalate(PET)