การศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำและสภาพอากาศที่ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่มีผลต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยนันท์ สุธรรม, กนกพิชญ์ อุปะละ, วรกานต์ คำวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบริเวณอำเภอแม่ใจอยู่ใกล้แนวเทือกเขาซึ่งมีภูเขาโอบล้อมทุกด้านจึงมีเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งจากฝนตก น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและไฟไหม้เกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้ชาวบ้านในอำเภอแม่ใจเดือดร้อนและได้รับอันตรายและความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน ทำให้ส่งผลกระทบในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ที่นาเกิดน้ำท่วมและไฟป่าลุกลามไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแม้แต่ในบริเวณโรงเรียนก็ยังเกิดน้ำท่วมเช่นกัน ทำให้อุปกรณ์การเรียนเสียหาย กลุ่มของเราจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำและสภาพอากาศที่มีผลต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้รับมือในการเกิดภัยพิบัติได้ทันเวลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้ทราบสมบัติทางกายภาพของสภาพแวดล้อมในชุมชนและสามารถเตือนภัยให้รับมือน้ำท่วม

ไฟป่า และดินโคลนถล่มได้ทันเวลา

2.เพื่อให้สัญญาณไฟเตือนที่ประกอบขึ้นมาได้นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้และสามารถลด

ระดับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่น และการเตือนให้ระวังสะพานได้จริง

3.เพื่อให้ได้มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมและสามารถช่วยชาวบ้านและ

ครอบครัวของตนเองจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองและชุมชน

4.เพื่อให้สามารถนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ในวงจรได้จริงทุกวงจรในเครื่องเตือนภัย

5.เพื่อได้นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของน้ำและสภาพอากาศสามารถเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติจากน้ำท่วมได้จริง เครื่องมือของเราสามารถลดระดับความเสียหายและช่วยสิ่งแวดล้อมได้ทันเวลา โดยชาวบ้านรับมือได้ทัน ซึ่งสมมติฐานของเราเป็นจริงคือ

1.แผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบขึ้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาณเตือนภัยได้จริง

2.สามารถเตือนภัยได้ทันเวลา ซึ่งเมื่อระดับน้ำถึงระดับที่ 2 และระดับที่ 3 สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มได้หลังจากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากรับมือได้ทันเวลา

3.จากข้อมูลการศึกษาสามารถทำสัญญาณเตือนภัยของเราสามารถลดระดับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่น และการเตือนให้ระวังสะพานได้จริง

สามารถช่วยชุมชนช่วยสิ่งแวดล้อมจากน้ำท่วม ดินโคลนถล่มได้ทันเวลา