การกำจัดคราบน้ำมันด้วยกระดาษเคลือบสารละลายไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลจิรา ทิราวงศ์, นิชดา สุทธภักติ, ทักษอร อินทรรุจิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพร แสนอินทร์, จุฑามาศ กันวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำกระดาษเหลือใช้จากสถานศึกษามาแปรรูปผลิตกระดาษแผ่นใหม่และเคลือบด้วยสารละลายไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งขาวโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นเหมาะสมที่สุดจากการทดสอบสมมติฐานและนำกระดาษมาดูดซับน้ำมันที่กระเด็นรอบเตาจากการประกอบอาหาร