การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดหนอนใยผักระหว่างขมิ้นและตะไคร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจมชรันต์ ศรีเเก้ว, ชัชพงศ์ แก้วขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์