การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน จากถั่วแดง และ ผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณ์พิชชา ภาษิต, บุณยาพร เฮงสุวนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นที่นิยมมาก แต่การเพาะเลี้ยงไส้เดือนให้มีการเจริญเติบโตเต็มที่ใช้ระยะเวลานาน 3-4 เดือน จึงสิ้นเปลืองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงได้แก่น้ำและหารเสริมอย่ารำข้าวบดละเอียดซึ่งไส้เดือนดินต้อได้รับเป็นประจำสม่ำเสมอ ทางคณะผู้จัดทำจึงหาวิธีลดระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินโดยการเพาะเลี้ยงด้วยปุ๋ยหมักจากถั่วแดง และผักตบชวา ซึ่งได้ออกแบบการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรก คือ การเตรียมปุ๋ยหมักในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน และเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยแบ่งออกเป็น 7 กระบะ ในแต่ละกระบะจะมีอัตราส่วนของถั่วแดง และผักตบชวาแตกต่างกัน ดังนี้ 0 : 100 , 10 : 90 , 25 : 75 , 50 : 50 , 75 : 25 , 90 : 10 และ 100 : 0โดยมวลตามลำดับ โดยในแต่ละกระบะจะมีไส้เดือนดินจำนวนเท่ากัน คือทั้งหมด 10 ตัว ได้รับมูลวัวสดในปริมาณเท่าๆกัน อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียว และได้รับการดูแลแบบเดียวกัน คือการได้รับการรดน้ำเช้าเย็น และอาหารเสริมอย่างรำข้าวบดละเอียดพร้อมการพรวนดินในทุกๆ 1 อาทิตย์ และขั้นตอนที่สองคือการวัดการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินโดยการวัดความยาวของไส้เดือนดิน เพื่อหาร้อยละการเพิ่มความยาวของไส้เดือนดิน

จากการทดลองพบว่าสูตรอาหารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ สูตรอาหารที่มีอัตราส่วนระหว่างถั่วแดง และผักตบชวา เท่ากับ 75 : 25 โดยมวล โดยมีร้อยละการเพิ่มความยาวไส้เดือนดินเป็น 21.46 เซนติเมตร หลังเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 50 วัน คือ ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560