ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิชชา สิงห์โนนตาด, แพรวา มากมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาถึงวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกเมล่อน โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพคตินด้วยการหาสภาวะต่างๆ ที่เหมาะสมในการสกัด ได้แก่ ชนิดของกรด ความเข้มข้นของกรด พีเอช อุณหภูมิ เวลา ปริมาณโซเดียมเฮกสะเมตาฟอสเฟต (SHMP) ที่ใช้ในการสกัด และได้ทดลองปรับปรุงสีของเพคตินอีกด้วย พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน ได้แก่ สกัดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริค (HCl) ความเข้มข้น 0.04 N ค่า pH เท่ากับ 3 เป็นเวลา 90 นาที และปริมาณโซเดียมเฮกสะเมตาฟอสเฟต (SHMP) 5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นตกตะกอนเพคตินด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอธานอล และล้างตะกอนเพคตินด้วย 95 เปอร์เซ็นต์ เอธานอล สลับกับ อะซีโทน 3-5 ครั้ง จะได้เพคตินที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของเพคติน พบว่าเพคตินที่สกัดได้มีผลผลิต (yield) 10.94 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณความชื้น (moisture) 2.44 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเถ้า (ash) 3.55 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค (galacturonic acid) 69.41 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณเมทอกซิล (methoxyl) 7.98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับเพคตินระดับ industrial grade และมีค่าต่างๆ ยกเว้นความชื้นและปริมาณเมทอกซิล อยู่ในช่วงของมาตรฐานเพคตินตามที่ The Joint / WHO Expert Committee on Food Additive (JECFA) ได้กำหนด จากการขึ้นรูปแคปซูล พบว่า 5.0 % เพคตินเจล :15% complete gelatinized Starch อัตราส่วน 70:30 จะขึ้นรูปแคปซูล ได้ดีที่สุด โดยแคปซูลที่ได้มีความนุ่ม ลักษณะขุ่น แกะออกจากแบบพิมพ์ได้ง่าย มีความหนา 0.00562 มิลลิเมตร ละลายในอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิร่างกายเวลา 98.60 วินาที และในการรูปเยลลี่มัลเบอร์รี่ผสมวิตามินซี อัตราส่วนของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนปริมาณ 5 กรัม ผงมัลเบอร์รี่ ปริมาณ 2 กรัม วิตามินซี ปริมาณ 4 กรัม และน้ำตาลทรายปริมาณ 50 กรัม ทำให้ได้เยลลีที่เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีค่าการ ยอมรับเฉลี่ย 4.60