เครื่องแยกขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัยยา คลังทอง, ปฏิพล พันธ์บุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์, เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ โดยมีขยะหลากหลายประเภทที่ต้องถูกทิ้งไปโดยสูญเปล่า เช่น ขยะพลาสติก ขยะจำพวกโลหะ หรือขยะอื่นๆที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำการแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง ทำให้เมื่อนำขยะหลายประเภทมาทิ้งรวมกันจะทำให้แยกประเภทของขยะต่างๆได้ยาก

จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีการออกแบบและพัฒนา เครื่องแยกขยะพลาสติกและโลหะ โดยกระบวนการทำงานของเครื่องจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่แยกขยะจำพวกโลหะ และ ขยะที่เป็นพลาสติก และขยะอื่นๆออกจากกัน โดยใช้เซนเซอร์โลหะ และ ตัววัดน้ำหนักในการจำแนก เพื่อทำให้การแยกขยะนั้นทำได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและเป็นการสร้างเสริมรายได้ โดยเราสามารถที่จะนำขยะที่ได้จากการคัดแยกไปขายต่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยในอนาคตนั้นสามารถต่อยอดโดยการ ติดตั้งอุปกรณ์คิดเงินไว้ในตัวเครื่องเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนอยากแยกขยะมากขึ้นอีกด้วย

โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานคือ

1.เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขยะพลาสติกและโลหะ

2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแยกขยะพลาสติกและโลหะ

โดยโครงงานนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 พฤษภาคม-10 กันยายน 2562 โดยเครื่องแยกขยะนั้นจะใช้โปรแกรม arduino ide ในการควบคุมการทำงาน โดยจะทำงานตามcodeที่ผู้จัดทำได้เขียนไว้ หากเป็นขยะประเภทโลหะเครื่องจำแนกโลหะที่ติดตั้งไว้จะส่งผลไปยังโปรแกรมและจะคัดแยกขยะไปทางช่องขยะโลหะ ส่วนขยะประเภทอื่นจะถูกส่งต่อไปแยกในขั้นที่สองโดยเป็นการจำแนกด้วยตัววัดน้ำหนักหากเป็นขยะที่มีน้ำหนักมาก เช่น ขวดแก้ว จะถูกจำแนกไปอีกประเภทหนึ่ง และหากเป็นขยะที่มีน้ำหนักน้อยเช่นพลาสติกจะถูกจำแนกไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลการดำเนินการปรากฏว่าสามารถใช้งานได้จริง และมีความแม่นยำในการแยกขยะประเภทต่างๆ