อุปกรณ์ช่วยสุนัขพิการระบบไฮโดรลิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ แท่นมาก, กิตติธัช บริเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบกิจ แหลมม่วง, ประจันทร์ หว่างสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างอุปกรณ์ช่วยสุนัขพิการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสุนัขพิการ 2)เพื่อช่วยให้สุนัขได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้อีกครั้ง แนวทางการแก้ปัญหา คือสร้างอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสุนัขพิการให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ จากนั้นจึงสร้างแนวทางการแก้ปัญหาเลือกวิธีการออกแบบร่าง และได้แบบที่ดีที่สุดเพื่อมาสร้างเป็นชิ้นงานจริงจากท่อ PVC หลังจากนั้นนำชิ้นงานที่ได้ไปกับสุนัขพิการ ทดสอบ ทดลองใช่งาน แล้วนำมาแก้ไข ปรับปรุง และ ประเมินผล พบว่า อุปกรช่วยสุนัขพิการ เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น สามารถช่วยสุนัขและลดอัตราการเสียชีวิตของสุนัขพิการที่ถูกทิ้ง