โครงงานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา อินทรีย์, แพรวา ส่งกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรติ นามวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการประดิษฐ์ เรื่อง ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาตู้อบแห้งจากพลังงาน

แสงอาทิตย์โดยได้ศึกษาว่าตู้อบแห้ง เมื่อแสงแดดผ่านเข้าตู้จะทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้น เกิดการถ่ายเทความร้อนไปยัง

วัตถุดิบที่ต้องการอบแห้ง(อาจเป็นผลไม้หรืออาหารต่าง ๆ) น้ำที่ระเหยจากวัตถุดิบจะลอยตัวและไหลออก อากาศเย็นจะไหล

เข้ามาแทนที่ เกิดการหมุนเวียนภายในตู้อบ โดยปรกติจะมีอุณหภูมิ 60 - 70 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทำให้กล้วยน้้ำว้ามี

น้ำหนักลดลงจากน้้ำหนักเริ่มต้นที่ 255.86 กรัม เปรียบเทียบกับการตากแห้งธรรมดาจากน้้ำหนักเริ่มต้นที่ 237.25 โดยคณะ

ผู้จัดทำได้ทำการประดิษฐ์ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยทำจากอะลูมิเนียมและกระจกเป็นหลัก เป็นรูปแบบที่นำความร้อนได้ดี

ในการประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้อาทิเช่นหลักการไหลเวียนอากาศร้อน เพื่อ

ระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติผลการศึกษาพบว่าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้น้้ำหนักของกล้วยน้้ำว้า มี

น้ำหนักลดลงเหลือ 201.9 กรัม โดยเปรียบเทียบกับการตากแห้งธรรมดาที่มีน้้ำหนัก ลดลงเหลือ 202.33 กรัม สรุปผล

การศึกษาพบว่าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้กล้วยน้้ำว้ามีน้้ำหนักลดลงที่มากถึง 53.96 กรัม และ 34.92 กรัม

สำหรับการตากแห้งธรรมดา การประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการถนอมอาหาร ซึ่ง

อาจนำไปสู่การสร้างอาชีพ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ลดภาวะโลกร้อน และสามารถลดภาวะเรือน

กระจกได้