โครงงานชะลอการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญจิรา มายวัน, ธัญญรัตน์ วงศ์ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรติ นามวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง การชะลอการสุกของผลไม้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารทั้ง 3 ชนิด คือ เปลือกไข่ผสมกับกรดเกลือ เซลลูโลสจากผักตับชวา

ผสมกับใบยี่หร่าและขี้เถ้าแกลบผสมกับน้ ามันหมูมาทดสอบกับมะม่วงและกล้วย จากนั้นคอยเฝ้า

สังเกตและเปรียบเทียบผลกับชุดควบคุมว่าสารชนิดใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน

โครงงานการชะลอสุกของผลไม้ทางผู้จัดท าได้น าของที่เหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์มาก

ยิ่งขึ้น เช่น การนำเปลือกไข่ที่เหลือจากการทำอาหาร การนำผักตบชวาในแหล่งน้ำมาเพิ่มคุณค่าและ

ประโยชน์โดยการนำมาเป็นส่วนผสมในการทดลอง เพื่อช่วยในการชะลอสุกของผลไม้ อีกทั้งการ

ทดลองนี้ยังเป็นประโยชน์ด้านการขนส่งทางไกล ช่วยลดปริมาณผลไม้ที่เน่าเสีย ท าให้ผลผลิตทาง

การเกษตรมีมากขึ้น ซึ่งมีผลดีต่อเศรษฐกิจ ด้านการค้าและช่วยให้ผู้ที่ต้องการเก็บผลไม้ไว้ทาน สามาร

เก็บและยืดอายุของผลไม้ได้นานยิ่งขึ้น